Voordelen

Potentiële voordelen voor de landbouwer

Schaduw - het planten van bomen zorgt voor schaduw. Dit is vooral positief voor het vee op de boerderijen, dat minder stress zal ondervinden van de hete zon. De meeste voedergewassen presteren ook beter met enige schaduw, zodat de productiviteit van gras/groenten ook kan toenemen.

Bij systemen met voedergewassen om in te kuilen ligt dit moeilijker. Waar het gewas de boom ontmoet, is er waarschijnlijk sprake van enige concurrentie en mogelijk opbrengstverlies. De verwachting is dat de andere voordelen van een gevarieerd systeem deze verliezen zullen compenseren. Sommige tuinbouwgewassen kunnen baat hebben bij enige schaduw (bijvoorbeeld slagewassen), zodat in tuinbouwsystemen, vooral met een hakhoutlaag, van die schaduw kan worden geprofiteerd.

Beschutting - bomen bieden bescherming tegen wind. Dit helpt bij het creëren van warmere microklimaten (meestal +4 °C) die zowel het vee als de gewassen ten goede komen. Doordat de dieren niet zoveel energie nodig hebben om warm te blijven, kunnen ze die energie steken in de productie van melk of vlees. De hogere temperatuur kan het groeiseizoen verlengen, waardoor gewassen vroeger kunnen groeien, meer graasdagen krijgen of zelfs gewassen kunnen verbouwen die het in koelere omstandigheden moeilijk hebben.

Diverse voeding - Bomen bevatten doorgaans hogere gehalten aan micronutriënten dan voedergewassen en bevatten meer tannines. Het opnemen van bomen in het dieet van het vee verbetert de gezondheid en vermindert mogelijk interne parasieten. De grotere biodiversiteit van de bodem onder bomen kan ook ten goede komen aan pluimvee dat zijn dieet aanvult door insecten en andere bodemdieren te eten.

Bodemverbetering - agroforestrysystemen hebben het potentieel om de bodemgezondheid te verbeteren door een reeks effecten, zoals meer organische stof in de bodem, betere drainage en bescherming tegen erosie door wind en regen. Dit zal de veerkracht en de productiviteit van landbouwbedrijven verbeteren, met name bij extreme weersomstandigheden

Biodiversiteit - een toename van de biodiversiteit kan de landbouwer helpen. Een toename van het aantal predatoren en bestuivers kan de gezondheid van de gewassen ten goede komen en de behoefte aan gewasbeschermingsmiddelen verminderen.

Potentiële voordelen voor het landschap

Veel van de voordelen voor landbouwers zullen ook een bredere positieve impact hebben om onze klimaat- en biodiversiteitscrisissen te helpen bestrijden. Het planten van bomen heeft een bijna onmiddellijk voordeel voor de wilde dieren. De bomen zelf en de ongestoorde bodem eronder bieden een habitat aan insecten, vogels, zoogdieren en nog veel meer. Sommige soorten, zoals het korstmos en bepaalde vogels en motten, gedijen goed in schaars beplante systemen, omdat zij zowel bomen als licht nodig hebben. Bossen en wouden zijn te donker voor hen.

De bomen zullen een invloed hebben op de beweging van het water in het landschap. Dit is een positief effect, met een verhoogde infiltratie en een verminderd risico op overstromingen, hoewel het in sommige omstandigheden een negatief effect kan hebben op de drogere bodems. 

Bomen leggen koolstof op een aantal manieren vast: in hun eigen wortels en takken, door schimmelpopulaties aan te moedigen die ook koolstof opbouwen, en door de bodemgezondheid te verbeteren, waardoor het gehalte aan organische stof in de bodem toeneemt. De verandering in beheer die de overstap naar agroforestry teweegbrengt, kan ook helpen om de koolstof in de niet-boomrijke delen van het landbouwbedrijf te vergroten, bijvoorbeeld door over te schakelen op wisselbegrazing in de gangpaden tussen de bomenrijen.

Het is bewezen dat bomen niet alleen de waterdoorstroming in de bodem verbeteren, maar ook de kwaliteit van het water dat het landbouwbedrijf verlaat. Het water uit agroforestrysystemen kan lagere fosfor- en stikstofgehalten bevatten dan systemen zonder bomen.

 

Meer over de potentiële voordelen van agroforestry voor de landbouwer en het landschap vind je hier. Meer voorbeelden over de (financiële) voordelen vind je hier. (Engels)