Zaadselectie

Het aanleggen van functionele akkerranden op voedselrijk akkerland is een kunst gebleken: de juiste groep insecten gedurende een voldoende groot deel van het seizoen ondersteunen, in eenjarige stroken plagen en onkruiden vermijden, in meerjarige stroken dominantie door grassen voorkomen, enz. Maar het kan, zoals veel landbouwers in b.v. de Hoeksche Waard laten zien door de honderden kilometers akkerrandstroken die zij al vele jaren onderhouden. 

In het volgende rapport vindt u informatie over de selectie van zaden terug: FAB en akkerranden (Nederlands)

Bloemsoorten die vliegende, natuurlijke vijanden ondersteunen

Veel bloemen produceren nectar om bestuivers aan te trekken, maar hebben ook aanpassingen om de toegang tot een specifieke groep bestuivers te beperken, bijv. door de lengte van de bloembuis. Onderzoek toonde aan dat bv. roofzweefvliegen slechts een zeer beperkt bereik van bloemen kunnen gebruiken om nectar uit te halen (Van Rijn & Wäckers 2016). De bloemen waarop ze overleven zijn te karakteriseren als open of zeer ondiep. De maximale bloemdiepte van 1,6 mm is veel minder dan bij andere zweefvliegen en de meeste bijen. De meeste schermbloemigen (Apiaceae) voldoen aan deze kenmerken, evenals bijv. Boekweit en Alyssum. Hoewel planten uit de madeliefjesfamilie (Asteraceae) over het algemeen worden aanbevolen als bronnen voor natuurlijke vijanden, bleek uit deze studie dat de meeste soorten uit deze familie eigenlijk ongeschikt zijn, uitzonderingen zijn b.v. Kamille, Gele ganzenbloem en Duizendblad. Het probleem ligt waarschijnlijk in de smalle bloempjes die, in combinatie met de helmknoppen en meeldraden, de toegang tot de nectar beperken. Andere uitzonderingen zijn de planten die extrabloemige nectar produceren, zoals Korenbloem. Vergelijkbare beperkingen kunnen worden waargenomen bij andere natuurlijke vijanden, zoals gaasvliegen en sluipwespen (Wäckers & Van Rijn 2012).

De overvloed aan bloemen met toegankelijke nectar (diepte <2 mm) bepaalt uiteindelijk het aantal roofzweefvliegen dat de akkerranden bezoekt (Van Rijn & Wäckers 2016).

Kies de plantensoorten die de natuurlijke vijanden van uw plagen ondersteunen

Om het optimale bloemenmengsel voor uw akkerrand te vinden, moet u idealiter de volgende identificatiestappen doorlopen:

 1. Identificeer de belangrijkste plagen op uw bedrijf en het aangrenzende akkerland in het bijzonder.
 2. Identificeer de belangrijkste natuurlijke vijanden van deze plagen die in de regio aanwezig zijn.
 3. Identificeer de bloemen die ondersteunend werken voor deze natuurlijke vijanden, maar niet voor de plagen zelf.

Bij stap 1 is het belangrijk om niet alleen rekening te houden met het gewas dat u plant te zaaien op het veld waarop u bloemenstroken wilt aanleggen, maar ook met de gewassen die daar in latere jaren kunnen worden aangelegd, zodat de strook een aantal jaren op dezelfde plaats kan blijven.

Voor stap 2 is het niet altijd gemakkelijk om de nodige informatie te vinden. Voor sommige plagen is het nog steeds niet duidelijk welke inheemse natuurlijke vijanden effectief zijn, b.v. voor trips en coloradokevers. Voor veel bladluizen zijn de natuurlijke vijanden echter bekend en in veel regio's aanwezig: lieveheersbeestjes, zweefvliegen, gaasvliegen en parasitoïden uit diverse families. Voor andere plagen kan een betere bestrijding worden verwacht van natuurlijke vijanden die op de grond leven (zoals loopkevers en kortschildkevers) en die effectiever kunnen worden versterkt door bodemverbeterende maatregelen dan door bloemstroken, bijv. voor wortelvliegen of draadwormen.

Voor stap 3 is het belangrijk te beseffen dat nectar (of een andere suikerbron) een essentiële voedselbron is voor parasitoïden en ook voor veel gevleugelde roofinsecten. Bovendien vertonen bloemen een grote variatie in de mate waarin ze de nectar verbergen, als gevolg van een evolutionaire interactie met bestuivende insecten die variëren in de lengte van hun monddelen. Aangezien de adulten van bijna alle natuurlijke vijanden korte monddelen hebben, zijn alleen planten met open of ondiepe bloemen geschikt als nectarbron voor hen. De kritische diepte kan echter licht variëren tussen groepen en soorten predatoren.

Zelfs parasitoïdenfamilies en -soorten verschillen in de mate waarin hun monddelen verlengd zijn (Jervis & Vilhelmsen, 2000; Gilbert & Jervis, 1998). Voor soorten, die deze verlengingen missen, kan zelfs de matige verhulling bij sommige schermbloemige soorten zoals Koriander voorkomen dat ze zich met de nectar voeden. Bij kleine sluipwespen moeten niet alleen de monddelen maar vaak de hele kop naar beneden gebracht worden tussen de bloemdelen die de nectar verbergen. In dat geval kan niet alleen de diepte maar ook de breedte van de toegang tot de nectar beperkend zijn (Patt, Hamilton, & Lashomb, 1997).

In sommige landen zijn websites of folders beschikbaar die -gebaseerd op de antwoorden in stap één of twee- suggesties geven voor bloemen die in akkerranden kunnen worden geplant. Uiteindelijk moeten alle voorgestelde planten worden gecontroleerd op hun vermogen om te groeien in de specifieke bodem en het microklimaat van uw veld.

Gids voor natuurlijk voorkomende flora die nutttigen aantrekken (Frans).

Vermijd plantensoorten die plagen aantrekken (sterker dan de gewassen dat doen)

Een akkerrand kan niet alleen nuttige insecten maar ook plaaginsecten of vectoren van plantenvirussen huisvesten (Wackers, Romeis, & van Rijn, 2007). De meeste plantetende soorten hebben een beperkt bereik van verwante plantensoorten waarmee ze zich kunnen voeden (de zogenaamde 'waardplanten'). Het vermijden van die soorten kan deze ongewenste effecten van akkerranden voorkomen. Het is echter niet nodig om alle potentiële waardplantensoorten te vermijden. Wanneer insectensoorten een ernstige plaag vormen voor gewassen, is het gewas meestal de beste voedselplant voor deze soort. In dat geval zal het toevoegen van meer planten met een gelijke of lagere voedselwaarde naast uw gewas geen significant effect hebben op de overvloed van deze plaag. Het is een ander geval, wanneer de waardplanten in uw marge een aanvullende functie hebben voor de plaagdiersoort. Dit gebeurt ofwel wanneer de plant in een andere periode groeit dan het gewas, ofwel wanneer hij een ander soort voedsel levert (b.v. stuifmeel). In het eerste geval kan het toevoegen van de waardplant de periode dat de plaag wordt aangetrokken verlengen tot de kant dat de populatie kan groeien, wat in het algemeen resulteert in hogere aantallen. Wanneer de gastheerplant de plaag een andere voedselbron biedt, zoals stuifmeel en nectar, kan de combinatie van de twee voedselplanten resulteren in een hogere voortplantingssnelheid van de plaag. Dit is het geval voor vlinders (Lepidoptera, bijv. de diamantrugmot), verscheidene herbivore vliegen (Diptera, zoals wortelvliegen en fruitvliegen), en voor herbivore trips (Wackers et al., 2007). Wat de natuurlijke vijanden betreft, voeden vooral de adulten zich met bloemen, terwijl de larven zich voornamelijk voeden met groen plantenweefsel. Wanneer deze plaaginsecten een probleem vormen in uw gewas, moeten planten die door de plaaginsecten kunnen worden gebruikt om zich mee te voeden, worden vermeden in de akkerranden.

Kies plantensoorten die de bestuivers van uw gewas ondersteunen

Om de natuurlijke bestuiving van uw gewas te verhogen, moet u niet alleen de juiste insecten aantrekken, maar ook de groei van hun lokale populaties ondersteunen. De planten in de akkerrand moeten daarom bloemen bevatten dat geschikt zijn voor de insecten die bijdragen aan de bestuiving van het gewas, en die bloeien in perioden dat het gewas niet bloeit, om de periode van beschikbaarheid van voedsel te verlengen. Om de juiste mix van bloemen te vinden, moet u de volgende stappen doorlopen:

 1. Identificeer de belangrijkste potentiële bestuivers van uw gewas die in uw regio aanwezig zijn,
 2. Identificeer de bloemen die door dezelfde bestuivers worden bezocht,
 3. Bepaal een mengsel van planten dat samen met het gewas zorgt voor een langere periode van beschikbaarheid van voedsel voor de bestuivers.
  • Bv. bestuiving van bosbessen: langtongige insecten (bv. Vlinders (foto: Oranjetipje (Anthocharis cardamines))
  • Bv. bestuiving van fruitbomen: bijen met korte tong

 

Meer informatie: 

Hoe bestuivers stimuleren (Engels)                                                                                                                                     

E-book: Creatie van habitats en management van bestuivers  (Engels)

Eenjarige of meerjarige plantenmengsels?

Creëer een geschikt zaadmengsel

 • Vermijden dominantie van bepaalde soorten
 • Mix van functionele kenmerken, spreiding in bloeiperiode
 • Overvloed gerelateerd aan zaadaantal en zaadgewicht