Mengteelten als voedergewas

Mengsels van grassen en klavers of grassen met kruiden en klavers worden courant gebruikt om te zorgen voor meststofvrije grassen en een meer gevarieerde (maai)weide; het mengsel van grassen zorgt voor een evenwichtiger rantsoen voor het vee en is beter bestand tegen droogte. Mengsels van grassoorten zorgen voor een meer gevarieerde graszodestructuur die minder kansen geeft aan onkruidzaailingen.

Gevarieerd voeder - Swarm Hub (Engels)

De voordelen van grasland (Engels)

Het kruidenrijkgrasland landbouwsysteem - waarom het al meer dan 100 jaar overleefd heeft (Engels)

Informatie over mengteelten (granen en vlinderbloemigen) gebruikt als kuilvoer, vindt u hier (alleen in het Frans):

Informatie over kruidenrijke graslanden en andere mengteelten voor weiland vindt u hier (alleen in het Frans):

Kosten en baten

Hoewel diverse zaadmengsels duurder zullen zijn dan monocultuurmengsels, wegen de voordelen van lagere bemestingskosten, de veerkracht van de graszode en de voedingswaarde voor het vee op tegen die extra kosten (Kruidenrijke graslanden voor melkvee, Engels). Gras-kruidenmengsels gaan vaak langer mee dan bemeste graslanden met één soort, waardoor de extra kosten van herinzaai worden uitgespaard. 

Soortenkeuze

Keuze aan gewasgroepen

Kruidenrijke graslanden zijn een complexe voermengeling van grassen, kruiden en vlinderbloemigen. Een gevarieerd soortenmengsel zorgt ervoor dat de graszode beter ontwikkelt, waarbij verschillende planten verschillende functies vervullen, bv. bodemvruchtbaarheid, bodemverbetering, het leveren van biodiversiteit en het leveren van mineraalrijk, voedzaam voeder voor het vee.

Mengteelten kunnen variëren van drie tot 30 soorten. De gekozen diversiteit zal afhangen van het gebruik van het voedergewas, b.v. beweiding of maaien, het bodemtype, de verwachte levensduur van de graszode en de verschillende doeleinden die met de soorten worden nagestreefd. Een minimum van 6 soorten is het beste om een scala van plantenfuncties te verkrijgen.

Een kruidenrijk grasland is een combinatie van gras en vlinderbloemigen, of grassen, vlinderbloemigen en kruiden. Elke plant heeft een andere rol.

Diverse voedergewassen project (Engels)

Hoe leg je de voordelen van kruidenrijke graslanden vast? (Engels)

Mengteelten app (Engels)

Voorbeelden van combinaties                                                                                                      

Simpele mengsels:                                                                                                                                         

Relatie met de bodem

Het is gebleken dat kruidenrijke graslanden van grote waarde zijn in perioden van droog weer, vooral op lichte gronden. De diepwortelende soorten (b.v. cichorei, weegbree, kropaar) zijn in staat om diep in de bodem vocht op te nemen. Deze diepwortelende soorten zorgen ook voor een koolstofopbouw dieper in de bodem, waar het minder snel vrijkomt. De diepe wortels verbeteren de bodemstructuur, waardoor andere soorten hun worteldiepte kunnen vergroten. Daardoor kunnen al deze planten ook tijdens perioden van droogte blijven doorgroeien.

Bovendien zijn kruidenrijke graslanden zeer succesvol gebleken op zwaardere gronden in perioden met veel neerslag. Het uitgebreide wortelstelsel zorgt voor een spons om vocht op te nemen en de diepwortelende soorten breken de bodemstructuur op om de infiltratie en drainage te verbeteren en verdichting tegen te gaan.

Diepe beworteling (Engels)

Soorten voor verschillende bodemtypes (Engels):

Aanleg

Bij het aanleggen van kruidenrijke graslanden is planning nodig. Bij een herinzaai moet je nadenken over hoe je de rotatie kan aanpassen om een geschikt moment voor de zaai te hebben. Als je overweegt om in een bestaande beplanting een doorzaaiing uit te voeren, dan is ook hier planning en timing van cruciaal belang en moet je een kans grijpen, bijvoorbeeld als de grond is aangetast door droogte of winterschade.

Vlinderbloemigen en kruiden hebben een warme grond (8 - 10 graden) met een goede bodemvochtigheid nodig om te kiemen. De beste tijd om te zaaien is in de herfst (augustus - begin september) of in het voorjaar (april - mei).

Méteil (Chambres d'agriculture - Pays-de-la-Loire)

Volledige voorbereiding van het zaaibed, ploegen, eggen en rollen om echt tot een fijn zaaibed te komen, is het meest succesvol gebleken. Hoewel het TOMS-project heeft aangetoond dat de diepte van de grondbewerking geen algemene invloed had op de opbrengst aan droge stof. Het project had succes met rotorkopeggen tot 5 cm diepte en schijveneggen tot 10-15 cm diepte - maar dit zal van het bodemtype afhangen en ongeacht de diepte waarop wordt geploegd, komt het erop aan een zo fijn mogelijk bed te creëren.

Zaaien op grote schaal is het meest succesvol om een gelijkmatige verspreiding te garanderen en het binnendringen van onkruid te beperken. Als u boort, moet dit zeer ondiep gebeuren omdat veel soorten kleine zaden hebben die verloren kunnen gaan als ze te diep worden gezaaid. Zaai niet dieper dan 1 cm.

De nadruk moet liggen op het bodemcontact, dus wordt aangeraden minimaal twee keer te rollen om een goed contact met de grond te verzekeren en het bodemvocht vast te houden - rol voor en na het zaaien.

7 top tips voor de aanleg van kruidenrijke graslanden (Engels)

Kruidenrijke graslanden om te begrazen: zaai en groei(Engels)

Het kruidenrijke graslanden systeem - waarom het al meer dan 100 jaar overleefd heeft  (Engels)

Begrazing, maaien en inkuilen

Enkele belangrijke aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij het begrazen van kruidenrijke weiden om de productie en de levensduur te maximaliseren:

  • Beweidingssystemen met een lange omlooptijd en een hogere bezettingsgraad zijn het meest effectief, bijv. strookbegrazing, kudde- of paddocksystemen
  • Beweid de graszode schoon, met een hogere bezettingsgraad op een kleiner oppervlak
  • Zorg voor een lange omlooptijd zodat de graszoden zoveel herstellen, waardoor de fotosynthese wordt gemaximaliseerd en zonlicht wordt omgezet in suikers en eiwitten, zodat de planten sterke wortels kunnen bouwen en bodemmicroben kunnen voeden en tegelijkertijd het vee kunnen voeden. Zorg voor een hergroei van minimaal 20-30 dagen.
  • Voorkom overbegrazing, laat minimaal 7 - 10 cm over. Wees bijzonder voorzichtig om overbegrazing door schapen te voorkomen.

Oogsten:

  • Maai regelmatig om de kuilkwaliteit te optimaliseren. U kunt een eenvoudiger zaadmengsel gebruiken als u overwegend kuilvoer teelt.
  • Het wordt afgeraden om hooi te maken van kruidenrijke graslanden en het kan moeilijk zijn om een voldoende hoog droge stofgehalte te verkrijgen zonder verbrijzelen van de planten.

Tips voor de aanleg en het behoud van kruidenrijke graslanden(Engels)

Kruidenrijke graslanden om te maaien (Engels)