Geïntegreerde gewasbescherming

Acht algemene principes

Vanaf 1 januari 2014 is de Europese richtlijn 2009/128 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden in voege.

Volgens de Europese richtlijn is geïntegreerde gewasbescherming het volgende:

IPM of geïntegreerde gewasbescherming is de zorgvuldige afweging van alle beschikbare gewasbeschermingsmethoden, gevolgd door de integratie van passende maatregelen die de ontwikkeling van populaties van schadelijke organismen tegengaan, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en andere vormen van interventie tot economisch en ecologisch verantwoorde niveaus beperkt houden en het risico voor de gezondheid van de mens en voor het milieu tot een minimum beperken. Bij de geïntegreerde gewasbescherming ligt de nadruk op de groei van gezonde gewassen, waarbij de landbouwecosystemen zo weinig mogelijk worden verstoord en natuurlijke plaagbestrijding wordt aangemoedigd. Systemen met lage input van pesticiden zoals biologische landbouw vallen hieronder.

Geïntegreerde gewasbescherming is gebaseerd op acht algemene principes: 

  • Goede Agrarische Praktijk
  • Waarnemingen
  • Schadedrempels
  • Alternatieve bestrijdingsmethoden
  • Keuze gewasbeschermingsmiddelen
  • Gebruik gewasbeschermingsmiddelen
  • Anti-resistentiestrategie
  • Resultaat van de bestrijding

Wetgeving IPM (Departement Landbouw en Visserij Vlaanderen, Nederlands)

Geïntegreerde bestrijding van ziekten en plagen (Wageningen University & Research, Nederlands)

Eight principles of integrated pest management (M. Barzman, P. Barberi, A. Nicholas E. Birch, et. al. , English)