Niet-kerend

Niet-kerend

Niet-kerend werken, gedefinieerd als een systeem waarbij helemaal niet wordt geploegd, is moeilijk in een voedergewassen of groenten systeem waar gewerkt wordt met zware (oogst)machines en oogstijdstippen bepaald worden door verwerkingsschema's van fabrieken. Om een niet-kerend systeem op uw bedrijf toe te passen, moet u systeembenaderend werken. Groenbedekkers spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol naar beworteling toe. 

Machines

Volgens getuigenissen van landbouwers en de resultaten van studies verminderen systemen met gereduceerde grondbewerking de productiekosten. Mechanisatiekosten kunnen worden verlaagd door een verlaging van de arbeidskosten en het onderhoud van de machines. Het systeem kan echter investeringen in specifieke apparatuur vereisen.

In Nederland werden de beste resultaten behaald in een niet-kerend systeem met machines met één of drie schijven met meer dan 1000 kg neerwaartste druk op de schijven. 

Voordelen

In een niet-kerend systeem neemt de opbrengst van de gewassen toe door een hoger gehalte aan organische stof (tot 5 %). De verbeterde doorworteling van de gewassen bevordert de bodeminfiltratie van water. Volgens een studie van Toby et al, 2016, verhoogd het toepassen van niet-kerende bodembewerkingstechnieken de brutomarges en netto-energiepotentieel op bedrijfsniveau, terwijl de uitstoot van broeikasgassen afneemt. Gereduceerde grondbewerkingen verhogen de flexibiliteit van de gewaskeuze. Dit laatste is een gevolg van daling in arbeidsintensiviteit tijdens zaaibedbereiding, maar is ook afhankelijk van de teeltkeuze in functie van geschiktheid bij gereduceerde grondbewerkingen.